اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F207230%2F%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d9%2587%25d9%2585-%25d9%2586%25d8%25a7%25d9%2585%25d9%2587-%25d8%25b3%25d9%2587-%25d8%25ac%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25a8%25d9%2587-%25d8%25a2%25d9%2585%25d9%2588%25d8%25b2%25d8%25b4-%25da%25a9%25d9%2588%25d8%25af%25da%25a9%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d8%25b2%25d9%2585%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584-%25d8%25a7%25d9%2585%25d8%25b6%25d8%25a7-%25d8%25b4%25d8%25af

اشتراک گذاری