اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F243743%2F%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d8%25a8%25d8%25b1%25d8%25a7%25db%258c-%25db%25b3%25db%25b5%25db%25b0%25db%25b0-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d8%25af%25d8%25b1-%25db%258c%25d8%25b2%25d8%25af

اشتراک گذاری