اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F245921%2F%25d8%25a2%25db%258c%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d9%2581%25d8%25aa%25d8%25aa%25d8%25a7%25d8%25ad-%25d9%2585%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25a9%25d8%25b2-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25aa%25d8%25a7-%25d8%25af%25d8%25b1-%25da%2586%25d9%2587%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25d9%2586

اشتراک گذاری