اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F67867%2F%25d9%2585%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2588%25d8%25b2%25db%258c%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d9%2585%25d9%2587%25d9%2585%25d8%25aa%25d8%25b1%25db%258c%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25a8%25d8%25b2%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25aa%25d8%25ad%25d9%2582%25d9%2582-%25d8%25a7%25d9%2582%25d8%25aa%25d8%25b5%25d8%25a7%25d8%25af-%25d9%2585%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2585%25d8%25aa%25db%258c-%25d8%25aa%25d8%25b9%25d8%25a7%25d9%2588%25d9%2586-%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa

اشتراک گذاری