اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F95400%2F%25d8%25a7%25d8%25b3%25d8%25aa%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25af%25d9%2587-%25d8%25a7%25d8%25b2-%25d8%25b8%25d8%25b1%25d9%2581%25db%258c%25d8%25aa-%25d9%2581%25d8%25a7%25d8%25b1%25d8%25ba-%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25aa%25d8%25ad%25d8%25b5%25db%258c%25d9%2584%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25a7%25d9%2586%25d8%25b4%25da%25af%25d8%25a7%25d9%2587%25db%258c-%25d9%2588-%25d8%25a8%25d8%25a7%25d9%2586%25d9%2588%25d8%25a7%25d9%2586-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2582%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25a8-2-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1-%25d9%2588-%25d8%25aa%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25b9%25d9%2587-%25d9%2588-%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25ac%25d8%25a7%25d8%25af-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1-%25d8%25af%25d8%25b1-%25d9%2585%25d9%2586%25d8%25a7%25d8%25b7%25d9%2582-%25d8%25b1%25d9%2588%25d8%25b3%25d8%25aa%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c

اشتراک گذاری