اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https%3A%2F%2Fyazd.mcls.gov.ir%2Ffa%2Fnews%2F96138%2F%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584%25d8%25b2%25d8%25a7%25db%258c%25db%258c-%25d9%2588-%25d9%25be%25d8%25a7%25db%258c%25d8%25af%25d8%25a7%25d8%25b1%25db%258c-%25d8%25a2%25d9%2586-%25d9%2587%25d8%25af%25d9%2581-%25d8%25b7%25d8%25b1%25d8%25ad-%25d8%25a7%25d8%25b4%25d8%25aa%25d8%25ba%25d8%25a7%25d9%2584-%25d9%2581%25d8%25b1%25d8%25a7%25da%25af%25db%258c%25d8%25b1

اشتراک گذاری