اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/achievements/%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C/264-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%DB%8C%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87-%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%DB%8C%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%84-%D9%87%D8%A7-%D9%88-%D9%87%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81

اشتراک گذاری