اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/all-announcements/621-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%85%D8%B1%D8%A8%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B0%D9%81-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D9%84%D8%A7%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%DA%AF%D8%B0%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D9%85-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF

اشتراک گذاری