اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://fatemiyehshiraz.ac.ir/fa/institute-chart/executive-vice/administrative-and-financial/technical-and-facilities-office

اشتراک گذاری