-

-

لینک : https://khc.kums.ac.ir/fa/news/14200/17%D9%84%D8%BA%D8%A7%DB%8C%D8%AA19-%D8%A8%D9%87%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%87-1392-%D8%B4%D8%B4%D9%85%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B7%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D8%A7-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%B4%D8%BA%D9%84%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%A7%DA%A9%D8%B2-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%AF

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس