اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.camshop.ir/fa/product/view/2253/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%86-EKEN-H5s-Plus-Action-Camera

اشتراک گذاری