اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.camshop.ir/fa/product/view/2494/%D9%BE%D9%87%D9%BE%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%88%DB%8C%DA%A9-%D8%A7%DB%8C%D8%B1-%DA%A9%D9%85%D8%A8%D9%88-Mavic-Air-Combo

اشتراک گذاری