اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.cip.aero/fa/product/2/5/%D9%84%DB%8C%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D9%88-%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87

اشتراک گذاری