اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.emirade.com/fa/product/view/428/leo-650c-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%D9%88%D9%86%D9%86%D8%AA-%D8%A7%D9%90%D8%B3%D8%AA%D9%90%DA%AF

اشتراک گذاری