اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.kish.aero/fa/product/view/4/%DA%86%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D9%86-%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%AF%D9%84-Bon-Air

اشتراک گذاری