اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.nbgme.com/en/product/view/69/Installation-accessories

اشتراک گذاری