اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.processingworld.com/fa/product/view/85/%DA%AF%DB%8C%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%A7%DB%8C

اشتراک گذاری