اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.snowkala.ir/fa/product/view/120/%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D9%82-%DA%AF%D8%A7%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AA%DB%8C%D9%86%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%86%D9%88%D8%A7-%D9%85%D8%AF%D9%84-SGC5-6112N-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%84

اشتراک گذاری