اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.snowkala.ir/fa/product/view/59/%D9%85%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86-%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D8%B4%D9%88%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C-Viva-%D9%85%D8%AF%D9%84-DWK-8240-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-8-%DA%A9%DB%8C%D9%84%D9%88%DA%AF%D8%B1%D9%85-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D9%BE%D9%86%D9%84-%D8%B3%D9%81%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1%D8%A8-%DA%A9%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1

اشتراک گذاری