اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.snowkala.ir/fa/product/view/61/%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%B1%D9%82%DB%8C-2100-%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D9%88%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D9%88-%D9%85%D8%AF%D9%84-DVC-LH22r-%D9%85%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%82%D8%B1%D9%85%D8%B2

اشتراک گذاری