اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/787/%D8%AD%DA%A9%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%B3%D8%A8%D8%B2-%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%AA%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%B6%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B8%D9%85-%D8%B4%D9%85%D8%B3-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%8499%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA60000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری