اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/805/%DA%A9%D8%B4-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87-%D8%A2%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%B3%DB%8C-%D9%87%D8%A74-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B2%DB%8C%D9%86%D8%A8-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D9%84%D9%88%D8%B4%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%8499%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA15000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86

اشتراک گذاری