اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/828/%D8%B4%DB%8C%D9%88%D9%87-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-1%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%8499-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D9%82%D8%AF%D9%85-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-120000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری