اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/873/%D9%86%D9%88%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%A7%D8%AA%DA%A9-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%84%D8%A7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA35000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

اشتراک گذاری