اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/882/%D9%85%D9%87%D8%AF%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%DA%A9%D8%B4-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA75000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D9%88%D8%B4%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری