اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/898/%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%A2%D8%A8%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D9%BE%D8%A7%D9%86%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA45000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری