اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/906/%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D9%88%D8%A7%D8%B2%D8%AC-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA65000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C%D8%B1%D8%B6%D8%A7-%D8%AC%D8%B0%D8%A8%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری