اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/909/%D8%AA%DB%8C%D9%84%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA60000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87-%D8%B4%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%BE%D9%88%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری