اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/916/%D8%A8%D8%B2%D9%86-%DA%A9%D9%86%D8%A7%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%88%D8%B1%D9%88-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA30000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1-%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7-%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%DB%8C-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری