اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/917/%DA%86%D8%AA%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400-%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA37000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری