اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : https://www.soroushpub.com/fa/product/view/933/%D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84_%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%AF-%D8%A8%D8%A7%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA-%DA%86%D8%A7%D9%BE-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D9%841400%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA-38000%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA%DB%8C_%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%85%D8%AD%D8%B3%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DB%8C_%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4

اشتراک گذاری