اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87%20%C2%AB%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A8%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%20%D8%B2%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%C2%BB&url=http://wrc.ir/news/view/1/76582

اشتراک گذاری