-

-

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%C2%AB%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C%20%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%20%D8%AA%D8%A3%D8%AB%DB%8C%D8%B1%20%D8%B3%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%20%D8%A8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D9%88%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%E2%80%8C%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86%C2%BB%20%D9%85%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%B4%D8%AF:%20%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%AA%20%D8%AD%D8%A7%D8%A6%D8%B2%20%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%20%DA%A9%DB%8C%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D8%AB%D8%A8%D8%AA%20%D8%B8%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%8C%20%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%85%D9%86%D9%81%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B9%D9%82%D8%A7%DB%8C%D8%AF%20%D8%AF%DB%8C%D9%86%DB%8C%20%D9%88%20%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C&url=http://wrc.ir/news/view/2/76581

اشتراک گذاری

سروش‌پلاس

پیام‌رسان سروش‌پلاس

ارتباط، زندگی، سرگرمی

اگر هنوز سروش‌پلاس را نصب نکرده اید می توانید از اینجا دریافت کنید.

نصب سروش‌پلاس