اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%84%20%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%20%D8%A8%D9%87%20%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%20%D8%A8%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%D9%8A%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D9%88%20%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%B4%D8%AF%D9%86&url=http://wrc.ir/news/view/1/65971

اشتراک گذاری