اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D9%85%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%20%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%AF&url=http://wrc.ir/news/view/2/76895

اشتراک گذاری