اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%20%D9%85%D9%88%D8%B6%D9%88%D8%B9%20%C2%AB%D8%AC%D9%86%D8%B3%DB%8C%D8%AA%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%86%D8%A7%D8%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%C2%BB%20&url=http://wrc.ir/news/view/1/76489

اشتراک گذاری