اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86%20%D8%AE%D8%A8%D8%B1:%20%D9%BE%DA%98%D9%88%D9%87%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%B2%D9%86%20%D9%88%20%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%DB%8C%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AF&url=http://wrc.ir/news/view/1/76902

اشتراک گذاری