اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D8%A2%DB%8C%D8%A7%20%D8%A7%DA%AF%D8%B1%20%DA%A9%D8%B3%DB%8C%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%DA%A9%D9%86%D8%AF%20%D9%88%20%D9%85%D8%A7%20%D8%A2%D9%85%DB%8C%D9%86%20%D8%A8%DA%AF%D9%88%DB%8C%DB%8C%D9%85%D8%8C%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D8%9F&url=https://almiqat.com/Clip?Id=10

اشتراک گذاری