اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D8%AF%D9%87%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87%20%D9%87%D9%81%D8%AA%DA%AF%DB%8C%20&url=https://almiqat.com/Post/Item?id=19

اشتراک گذاری