اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D8%AD%D8%A7%D8%AC%20%D9%82%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D8%B3%D9%84%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%8C%20%D8%AF%D8%B3%D8%AA%E2%80%8C%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)%20/%20%D9%85%DA%A9%D8%AA%D8%A8%20%D8%A7%D9%87%D9%84%20%D8%A8%DB%8C%D8%AA(%D8%B9)%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A8%DB%8C%D9%86%20%D9%86%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%B1%D9%81%D8%AA...&url=https://almiqat.com/Clip?Id=12

اشتراک گذاری