اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%82%DB%8C%D9%85%20%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C(%D8%B9)%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D9%86%D8%B2%D9%88%D9%84%20%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%8C%20%D8%A8%D9%87%E2%80%8C%D8%AC%D8%A7%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%86%D8%AF&url=https://almiqat.com/Clip?Id=1

اشتراک گذاری