اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84%E2%80%8C%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C%20%D8%B4%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%AA%20%D8%AD%D8%B6%D8%B1%D8%AA%20%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D9%87(%D8%B3)%D8%8C%20%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86%20%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%D9%87%20%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9%20%D8%A7%D8%B2%20%D9%88%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20/%20%C2%AB%D9%85%D9%86%D8%AA%D9%82%D9%85%C2%BB%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%87%D8%AF%20%D8%A2%D9%85%D8%AF...&url=https://almiqat.com/Clip?Id=1012

اشتراک گذاری