اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D8%A7%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%B4%D9%88%D8%AE%DB%8C%20%D9%88%20%D9%85%D8%B2%D8%A7%D8%AD%20%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1%20%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%20(%D8%B5)%20%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%AF%20/%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D9%86%D9%87%D9%85%20%D9%85%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B4%D8%A7%D8%AF%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&url=https://almiqat.com/Clip?Id=9

اشتراک گذاری