اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%B4%20%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87%206359&url=https://almiqat.com/Question?id=6359

اشتراک گذاری