اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%DA%86%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%20%D8%AD%D8%B3%D9%86(%D8%B9)%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87%20%D8%B1%D8%A7%20%D8%A7%D9%85%D8%B6%D8%A7%20%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%9F%20/%20%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%22%D8%AA%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%B3%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%B1%22%D8%8C%20%D8%B5%D9%84%D8%AD%E2%80%8C%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87%20%D9%88%20%D9%85%D9%81%D8%A7%D8%AF%20%D8%A2%D9%86&url=https://almiqat.com/Clip?Id=7

اشتراک گذاری