اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%DA%AF%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4%DB%8C%20%D8%AD%DA%A9%D9%88%D9%85%D8%AA%20%D8%B1%DB%8C%20%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%20%D8%A7%D8%A8%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%AF%20%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%B9%D9%85%D8%B1%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF%20%D9%88%20%D9%86%D9%85%D9%88%D9%86%D9%87%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%A8%D9%87%20%D8%A2%D9%86%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%DA%AF%D8%A7%D8%B1%20%D9%85%D8%A7&url=https://almiqat.com/Clip?Id=2

اشتراک گذاری