اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : text=%DB%8C%DA%A9%DB%8C%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%A7%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%B4%D8%A8%20%D8%AC%D9%85%D8%B9%D9%87%D8%8C%20%D8%AF%D9%87%20%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%86%20%D8%A7%DB%8C%D9%86%20%D8%AF%D8%B9%D8%A7%DB%8C%20%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA.&url=https://almiqat.com/Clip?Id=6

اشتراک گذاری