اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&text=%20%20%3E%3E%20%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8%20%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A6%D9%84http://ghaemshahri.ir/?p=296

اشتراک گذاری