اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&text=%20%20%3E%3E%20%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87%20%D9%86%D8%A7%D8%A8%20%D8%B3%D9%86%D8%AA%D8%B1http://ghaemshahri.ir/?p=295

اشتراک گذاری