اگر برنامه سروش را نصب دارید ، از طریق کلید زیر آدرس خود را به اشتراک بگذارید .

لینک : url=&text=%20%20%3E%3E%20%20%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C%20%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D9%87%20%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%87http://ghaemshahri.ir/?p=192

اشتراک گذاری